VIDEO: Soviet Myasishchev M-50 Bounder Colour Footage

A collection of colour footage of the Soviet Union's Myasishchev M-50 Bounder.