VIDEO: Douglas X-3 Stiletto

Colour footage of the Douglas X-3 Stiletto 1950s experimental aircraft.